Dokumentumok

Intézményi alapdokumentumok

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Megnevezés  Bevezető
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  Letöltés
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  Letöltés
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is  Letöltés
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  Letöltés
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai  Letöltés
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával  Letöltés
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program SZMSZ

szakmai_alapdokumentum

Pedagógiai Program

Munkaterv 2017-18.

helyi_tanterv_felso_tagozt helyi_tanterv_also_tagozat

Házirend

2017-18 rendezvények időpontja

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  Letöltés
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége  Letöltés
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei  Letöltés
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  Letöltés
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei  Letöltés
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai  Letöltés
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje  Letöltés
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma  Letöltés